Organització del centre

Organització del centre

L’equip directiu i de gestió del centre està format per l’Óscar Altide (director), l’Albert Cabos (cap d’estudis), en Quim Font (coordinador pedagògic) i l’Alicia Sánchez (cap de secretaria i administradora). Són els responsables de l’organització i bon funcionament tant de les tasques educatives com del funcionament dels serveis del centre.

El consell de direcció és un òrgan de govern del centre. A més dels membres de l’equip directiu, l’integren els coordinadors dels àmbits curriculars i de coordinació transversal. No obstant a això, és un òrgan obert en el que pot participar qualsevol membre del claustre.

Per tal de coordinar l’acció educativa de l’Institut s’han acotat diferents àrees d’actuació :

 

1 l’àmbit de coordinació curricular i desplegament de les competències:
  • el seguiment i coordinació entre els diferents àmbits curriculars (instruments, educacions, treball globalitzat i blocs de recerca, creació i servei), les propostes d’innovació en el desplegament.
  • el desenvolupament de les capacitats necessàries per a la comunicació verbal i escrita, de les capacitats necessàries per a l’ús dels conceptes i del raonament matemàtic en situacions tan acadèmiques com extraescolars i d’aquelles capacitats que permeten aprendre de forma autònoma. La coherència de les propostes curriculars i la seva coordinació.
  • el desplegament de les competències centrals que inspiren el projecte: el pensament crític, el pensament creatiu, la capacitat de comunicació i la capacitat de col·laboració.
  • la revisió, actualització i aplicació dels principis metodològics, la proposta i aplicació de continguts, a través dels quals promourem els aprenentatges. Les programacions i la coordinació.
  • el seguiment dels processos d’aprenentatge i l’anàlisi dels resultats per tal d’afavorir-ne la millora.
2 l’àmbit de coordinació transversal (etapes i nivells)
  • la coordinació horitzontal, la coherència de les propostes i la sinèrgia de les intencions educatives.
  • el desenvolupament de la intel·ligència intrapersonal, l’autoconeixement i autoestima, la intel·ligència interpersonal, la relació amb els altres, l’aprofundiment de la socialització. Estretament lligat a les tutories i a la feina que es fa dia a dia.
  • el coneixement del centre i la participació efectiva de les famílies en el centre, la plasmació de les idees i la col·laboració contínua. Es plasma en el treball que coordinen la direcció del centre i de l’AFA.