Anunci licitació servei de neteja

Anunci licitació servei de neteja

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja (exp. 1/2021)

Publicació Al DOGC

1. Entitat adjudicadora:

a) Òrgan de Contractació:

 • Direcció de Institut Quatre Cantons
 • Carrer: Camí Antic de València 35, 08005 Barcelona
 • NIF: Q0801880F
 • Mail: a8064155@xtec.cat
 • Web: .www.4cantons.cat
 • Telèfon: 933037670

b) Dependència que tramita l’expedient: Institut Quatre Cantons
c) Número de l’expedient: 1/2021

2. Objecte del contracte

 • a) Servei de neteja de Institut Quatre Cantons
 • b) Lloc d’execució: Municipi de Barcelona
 • c) Termini d’execució: el contracte s’iniciarà el 01/01/2022 i finalitzarà el 31/12/2022. Possibilitat de pròrroga per tres anys més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

 • a) Tramitació: ordinària
 • b) Procediment: obert
 • c) Regulació: no harmonitzada

4. Pressupost:

 • a) Import unitari preu hora netejadora: 17,85 € abans d’IVA
 • b) Import unitari preu hora especialista: 17,00 € abans d’IVA
 • c) Pressupost de licitació: 34.644,73 € abans d’IVA (41.920,12 € IVA inclòs).
 • d) Valor estimat del contracte 152.436,79 € abans d’IVA

4. Presentació d’ofertes

A les 14:00 hores del dia 22 de novembre del 2021 a la Secretaria de l’Institut.

Óscar Altide
Director

La visita tècnica s’efectuarà el dilluns 15 de novembre a les 12:00h

L’obertura del sobre C es realitzarà el proper dimarts 30 de novembre dimecres 1 de desembre* a les 11:45h

 • Canvi de data per la vaga del sector públic

Acta obertura sobre B

Acta obertura sobre C

 

Adjuntem també altre documentació en relació a aquest anunci.

 

Share this post