Anunci Concurs Servei de Neteja

Anunci Concurs Servei de Neteja

ANUNCI

L’obertura del sobre B es farà el dimecres 26 d’abril a les 8:00h i l’obertura del sobre C es farà dimecres 26 d’abril a les 10:00h.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja  (exp. 01/ 2017  – Institut Quatre Cantons de Barcelona)

1. Entitat adjudicadora
a) Òrgan de Contractació:
Direcció de l’Institut Quatre Cantons
Camí Antic de València, 35-39 08005 Barcelona NIF: Q5855372H
Web:  www.4cantons.cat
Correu Electrònic: a8064155@xtec.cat

2. Objecte del contracte:

  • a) Servei de neteja de l’Institut Quatre Cantons
  • b) Lloc d’execució: Municipi de Barcelona
  • c) Termini d’execució: el contracte s’iniciarà el dia 1/5/2017 (o dia de la signatura del contracte, si fos posterior) fins a 30/4/2018. Possibilitat de pròrroga per un any mes.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

  • a) Tramitació: ordinària
  • b) Procediment: obert
  • c) Regulació: simplificada

4. Pressupost:

  • Import unitari preu hora netejadora: 14,75 € abans d’IVA
  • Import unitari preu hora especialista: 15,42 € abans d’IVA
  • Pressupost de licitació:751,70 € , abans d’IVA
  • Valor estimat del contracte: 57.503,40 € abans d’IVA

5. Termini presentació d’Ofertes:

A les 14:00 hores del dia 31 de març del 2017 a la Secretaria de l’Institut.

Ramon Grau Sánchez
Director

Adjuntem també altre documentació en relació a quest anunci.

La visita tècnica s’efectuarà el dijous 23 de març a les 12:00h

Share this post